مهارت 70%
پروژه های موفق 60%
سئو و بهینه سازی 80%
پیشرفت 40%